Stichting Lochems Steunfonds

maatschappelijk  |  cultureel  |  historisch

De historie van onze Stichting

Tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw had de stad Lochem een ziekenhuis, dat gelegen was aan de Zwiepseweg, daar waar nu het woonzorgcentrum De Hoge Weide staat. Dit ziekenhuis werd bestuurd door de Vereniging “Het Ziekenhuis”.
Om deze vereniging toentertijd financiële rugdekking te geven werd in 1953 Stichting Steunfonds Ziekenhuis Lochem opgericht. Een aantal particulieren droegen het Lochemse ziekenhuis een warm hart toe en doneerden. Zo werden tal van extra voorzieningen in het Lochemse ziekenhuis mogelijk; hetzij door schenkingen dan wel door leningen.

Nadat het Lochemse ziekenhuis in 1981 werd gesloten, richtte de stichting zich op een breder maatschappelijk gebied. Ook werd de naam ervan gewijzigd in STICHTING LOCHEMS STEUNFONDS. In de Statuten werd die bredere “visie” vastgelegd.

De statuten kent de volgende doelstellingen:
“De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan rechtspersonen, gevestigd in de gemeente Lochem, zoals die bestond vóór de gemeentelijke herindeling van 2005, die naar het oordeel van het bestuur van de Stichting een medisch, maatschappelijk, cultureel en/of historisch doel - mits geen politiek doeleinde zijnde – nastreven dan wel een ander niet-politiek doel dat naar het oordeel van het bestuur met de eerstgenoemden verband houdt, zulks in de ruimste zin van het woord.

Wie kan een beroep doen op de Stichting Lochems Steunfonds?

Elke vereniging of stichting uit de gemeente Lochem, zoals deze bestond vóór 1 januari 2005, kan een beroep doen op financiële ondersteuning voor een project, waarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Zo’n project moet een medisch, historisch, maatschappelijk of cultureel doel hebben, zoals dat in de statuten is vastgelegd.

Hoe kunt u een aanvaag indienen?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een geldelijke bijdrage, kunt u zich richten tot het secretariaat van de stichting.
De aanvraag moet tenminste voorzien zijn van:

 • de naam van de aanvrager;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN;
 • registratienummer Kamer van Koophandel;
 • de beschrijving van het project;
 • de kostenbegroting van het project.

De aanvraag mailen naar: info@lochemssteunfonds.nl
Het verzoek dient tevens schriftelijk bevestigd te worden en ondertekend door een bevoegd persoon. Sturen naar:
Secretariaat Stichting Lochems Steunfonds
p/a Barchemseweg 46, 7241 JE Lochem

bestuur

Het bestuur van de Stichting Lochems Steunfonds bestaat uit:

 • H.J.M.( Martin) Lamers, voorzitter 
 • H.J. (Anke) Mekking, secretaris
 • J.H.A. (Jan) Janssen, penningmeester
 • A.J. (Cobi) Stratingh-Beumer, bestuurslid
 • J.A.F. (Jan) Berghuis, bestuurslid